Objective
   
 

      วัตถุประสงค์ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 1. ส่งเสริมการประกอบ วิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับ การรับเหมาติดตั้ง ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และเครื่องกล
 2. สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งทำความเจรจา ตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบ
  วิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ของตลาดการค้า การจ้างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
  เพื่ออำนวยประโยชน์ แก่การประกอบธุรกิจ การค้าอุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนวิทยาการ ในหมู่สมาชิก , สหพันธ์เกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่องกลจากต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  วิจัย งานอาชีพด้านไฟฟ้า และเครื่องกล
 4. ทำความตกลง หรือวางระเบียบ ให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ของสมาชิกได้ดำเนินการ ไปด้วยความเรียบร้อย
 5. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
 6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
 7. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 8. ยกมาตรฐาน การจ้างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกล ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความปลอดภัย
 9. ให้สมาคม ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ โดยมิใช่เป็นการขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ
  เพื่อประโยชน์ทางการค้า