ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า