สมาคมฯ ได้เป็นศูนย์ประเมินฯ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมฯ รับมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) ของสมาคมฯ ที่ได้เป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จาก คุณกรีฑา สพโชค อธิบดี กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา