โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้ประเมินฯ

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ร่วมจัด “โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557”
ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯ (วัดธาตุทอง) โดยมีคุณเสถียร พจน์โพธิ์ศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณดารุณี แป้นเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯ(วัดธาตุทอง) คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรบรรยายจาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯ(วัดธาตุทอง) และจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 88 คน หลังจากผ่าน
การอบรม คุณดารุณี แป้นเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯ ได้กล่าวปิดการอบรม และร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้ารับการอบรม