สมาคมฯ จัดประชุมและบรรยายพิเศษ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
โดย ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาพรวมเศรษฐกิจ การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจติดตั้งระบบวิศวกรรม”
โดย ดร. รุจิพันธ์ อัสสะรัตน์ ผู้บริหารงานวิจัย และ คุณวัชราภรณ์ กันทะพะเยา เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รู้ถึงสรุปภาพรวมแนวโนมเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจไทย และภาพอุตสาหกรรม
สำคัญที่ต้องการระบบงานวิศวกรรม ในการนี้ คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายก สมาคมฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทุกท่าน
ณ ห้องประชุมสมาคมฯ อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ