สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันที่ 24 มีนาคม 2559 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประกันภัยโครงการ”
โดยทัศน์ชัย บัณฑิตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด ในงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมฯ ณ
ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงและรายงานผลงานการบริหารของคณะกรรมการบริหาร
ปี 2557-2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ    ได้เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีครั้งนี้ โดยมีคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เลขาธิการ สมาคมฯ กล่าวรายงานการประชุมและผลงานกิจกรรมของสมาคมฯ
ที่ผ่านมา พร้อมกับคุณวชิระ ศิริเทียนทอง เหรัญญิก ได้รายงานผลประกอบการของสมาคมฯ ให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน
ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงที่คณะกรรมการบริหาร ปี 2557-2558 กำลังจะหมดวาระลง และต้องมีการเลือกนายกสมาคมฯ
และคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ (วาระ ปี 2559-
2560) และได้แถลงนโยบายในการบริหารงานเปรียบเสมือนขบวนรถไฟที่ต้องพาลูกขบวนที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ ก้าวไป
ด้วยกันอย่างมั่นคง เพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้ ในการนี้ มีตัวแทนจากสมาคมต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสมาคม
ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คนใหม่ด้วย