จัดบรรยายเรื่องการบริหารข้อขัดแย้งภายในโครงการโดยใช้ DAAB