การอบรม เรื่อง “พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ”